Πίνακας Θεμάτων 18ης /22-07-2015 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

1η/2015 Πρόσκληση Σύγκλησης Επιτροπής Διαβούλευσης με θέμα: «Προγραμματισμός Ο.Τ.Α.- Σύνταξη Επιχειρησιακού Σχεδίου - Στρατηγικός Σχεδιασμός».

Πρόσκλησης 14/30-07-2015 Δημοτικής Κοινότηας Δράμας.