Ανακοίνωση για πρόσληψη ιατρού παιδιάτρου με σύμβαση μίσθωσης έργου.

Πίνακας θεμάτων της 32ης/25-11-2015 Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Πίνακας Θέματος της 31ης/25-11-2015 Ειδικής Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.